I. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Greep.wine onderdeel van GIBBON-SERVICES BV
TVA/BTW : BE0791677376
www.greep.wine
info@greep.wine

Boterbergstraat 55
3473 Waanrode

De aangegeven prijzen zijn inclusief belastingen maar exclusief verzendkosten.
Aangezien dat de verkoop van wijn verboden is aan personen jonger dan 16 jaar en de verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar, verbindt de koper (natuurlijk persoon) zich ertoe, wanneer hij zijn bestelling plaatst, de aanbevolen leeftijd te hebben.

II. PRIVACYBELEID

In haar relatie met zijn Klanten leeft het Bedrijf de bepalingen na van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de privacy ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens.

De toegang van de particuliere Klant tot zijn persoonlijke account wordt beschermd door een vertrouwelijke code die hij kiest bij het aanmaken van zijn account op www.greep.wine

III. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Definities en toepassingsgebied

1.1 Définities

Een Klant is uitsluitend een natuurlijk persoon die een bestelling plaatst bij het Bedrijf al dan niet via de website.

Een Consument is iedere natuurlijke persoon klant die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, goederen van het Bedrijf bestelt.

Het Bedrijf is GIBBON-SERVICES BV

De Verkoopwebsite is de Website die aankopen op afstand mogelijk maakt.

1.2 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden gelden voor iedere relatie tussen het Bedrijf en een Klant, ongeacht of deze relatie nu wel of niet via de Website heeft plaatsgevonden.

Het bezoek en het gebruik door de Klant van de Website of de bestelling door de Klant bij het Bedrijf, al dan niet via de Website, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel en dit zonder enig voorbehoud.

Het Bedrijf is vrij om zijn algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat voor elke bestelling, de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling, van toepassing blijven.

  1. Opstelling van het contract

2.1 Beperkingen van de aanbiedingen

De goederen die op de Website of in de catalogi worden aangeboden, zijn beschikbaar onder voorbehoud van een tijdelijk tekort of zolang de voorraad strekt.

Bepaalde beperkingen kunnen ook van toepassing zijn betreffende het aantal flessen dat kan worden besteld en geleverd aan de Klant, bijvoorbeeld in het kader van promoties.

Als een geplaatste en aanvaarde bestelling om één van de hierboven uiteengezette redenen niet geheel of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Klant zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door het Bedrijf, dat, indien nodig, een creditnota zal opstellen voor het bedrag van de niet-uitgevoerde bestelling. Dat bedrag zal aan de Klant terugbetaald worden. Door het ontvangen van de terugbetaling door de Klant zijn al dergelijke vorderingen volledig verevend.

2.2 Waarschuwingen over de beschikbare informatie

Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar is in catalogi en op zijn website volledig en nauwkeurig is, en in het bijzonder wat betreft de beschrijving, kenmerken en prijzen van de producten.

Sommige vergissingen kunnen echter onwillekeurig worden gemaakt bij de update van de catalogi en de Website, zoals bijvoorbeeld een fout in de prijs, de naamgeving of de foto die het product zou moeten voorstellen.

In geval van vergissing worden de eventuele bestelling en de aanvaarding ervan als nietig verklaard zonder de mogelijkheid voor de Klant om de uitvoering ervan of enige schadevergoeding te eisen.

De om de producten voor te stellen gebruikte foto’s en andere illustraties kunnen in geen geval opgevat worden als een contractuele overeenkomst.

2.3 Promoties

Promoties kunnen vele vormen aannemen, zoals een kortingsbedrag of een verminderingspercentage, een gezamenlijke offerte of een gratis aanbieding.

De Klant die promotionele producten besteld kan voor deze bestelling niet genieten van andere voordelige voorwaarden zoals de aftrek van één of meerdere kortingsbonnen, het genieten van een andere promotie of een korting die hem permanent of éénmalig zou worden toegekend.

De op de Website aangegeven promoties zijn alléén geldig voor bestellingen die via deze website zijn geplaatst en aanvaard.

Een actie is enkel geldig voor de aankoop van een gangbare hoeveelheid producten, wat betekent een normaal persoonlijk gebruik van de Klant.

Als er geen geldigheidsperiode is vermeld voor de promotie, dan eindigt deze na twee weken.

2.4 Kortingsbonnen

Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt om promotionele producten te verkrijgen en kunnen niet worden toegevoegd aan een permanente of éénmalige korting die aan een Klant wordt toegekend.

Tenzij anders vermeld, kunnen kortingsbonnen nooit met andere kortingen worden gecombineerd en de basisregel is dat er slechts één kortingsbon per product kan worden gebruikt.

Over het algemeen moeten kortingsbonnen en de daarin opgenomen aanduidingen altijd op een redelijke manier worden geïnterpreteerd en kunnen ze bijvoorbeeld nooit leiden tot het verkrijgen van gratis producten.

2.5 Bestellingen en ontvangstbevestiging van de bestelling

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen (of de uitvoering ervan) te weigeren, mochten die niet conform zijn, voortvloeien uit een fout, onjuist zijn of besteld zijn door een Klant die niet kredietwaardig is of met wie er een geschil is.

Wanneer de Klant via de Website een bestelling plaatst zal het Bedrijf onverwijld en elektronisch de ontvangst ervan bevestigen, met dien verstande dat de ontvangstbevestiging onder meer een samenvatting van de bestelling zal bevatten.

Levering

3.1 Algemene informatie

De producten worden geleverd in de originele verzendverpakkingseenheid, in karton of hout, allemaal tegelijk en op dezelfde plaats.

Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om de levering van een bestelling op te splitsen in opeenvolgende leveringen en op dezelfde plaats.

De leveringsdatum wordt uitsluitend ter indicatie gegeven. Een vertraging daarentegen kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de verkoop of de betaling van een schadevergoeding, behalve bij andersluidende wettelijke of contractuele bepaling.

3.2 Kosten

De vermelde prijzen, onder andere in de catalogi en op de Website, zijn inclusief Belgische belastingen maar exclusief transport- en leveringskosten.

Deze kosten worden vastgesteld door rekening te houden met het totale bedrag van de aankoop evenals de precieze plaats en de leveringsvoorwaarden.

3.3 Overmacht

Omstandigheden zoals staking, ontploffing, brand, vorst, overstroming, gebrek aan vervoermiddelen, richtlijnen van een overheidsinstantie, revolutie, oorlog, terbeschikkingstelling, staat van beleg, blokkade, slechte oogst, diverse verstoringen, gebrek aan personeel, niet-naleving van leveringstermijnen door leveranciers, gebrekkige leveringen door deze laatsten, verpakkingsgebreken, ongeacht of deze omstandigheden zich binnen of buiten het Bedrijf voordoen, moeten beschouwd worden als overmacht situatie wanneer ze als gevolg hebben dat de levering wordt vertraagd of moeilijker of onmogelijk wordt.

Dergelijke omstandigheden geven het Bedrijf het recht om eenzijdig het contract wegens overmacht te beëindigen, zonder enige schadevergoeding te hoeven betalen.

Het Bedrijf zal de onvoorspelbaarheid, noch het niet te vermijden karakter van de omstandigheden, noch de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren, niet moeten aantonen.

4.Betaling

Elke factuur van het Bedrijf is betaalbaar op de vervaldag aangegeven op de factuur en op het adres van zijn maatschappelijke zetel.

De factuur wordt opgemaakt op naam van de natuurlijke persoon Klant en kan niet worden opgemaakt op naam van een rechtspersoon, noch op naam van een bedrijf met btw-nummer.

In geval van niet-betaling van de factuur of de vervaldag, worden de verschuldigde bedragen verder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vermeerderd met een interest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag en, als schadeloosstelling, met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimumbedrag van €100.

De betaling van de bestellingen die via de Verkoopwebsite worden gemaakt, gebeurt per bankkaart of creditcard via STRIPE, een bedrijf dat gespecialiseerd is in betalingsdiensten vanaf vaste en mobiele toestellen.

Bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn voor de Consumenten-klanten

5.1 Toepassingsgebied

De bepalingen van dit artikel 5 zijn uitsluitend van toepassing voor de betrekkingen tussen het Bedrijf en de Consumenten-klanten.

De overige bepalingen van de algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wat betreft de betrekkingen tussen het Bedrijf en de Consumenten-klanten, tenzij hiervan wordt afgezien in deze titel.

5.2 Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen het Bedrijf en de Consument-klant een op afstand gesloten overeenkomst is, in de zin van de bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht, beschikt de Klant over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van levering om het Bedrijf op de hoogte te brengen van zijn beslissing om het contract te herroepen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen en zonder dat hij een schadevergoeding hoeft te betalen.

De Consument zal het Bedrijf schriftelijk (per e-mail, aangetekende brief) of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping als bedoeld in artikel 5.4, op de hoogte stellen van zijn beslissing tot herroeping.

De Consument zal de goederen aan het Bedrijf retourneren, uiterlijk vóór het verstrijken van een termijn van 14 dagen vanaf de datum van mededeling aan het Bedrijf van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Bij gebreke van retournering van de goederen vóór het verstrijken van de voormelde termijn van 14 dagen, zal de uitoefening van zijn herroepingsrecht door de Consument als nietig worden beschouwd, zodat de Consument de geleverde producten niet langer zal kunnen retourneren en verplicht zal zijn om de overeenkomstige factuur te betalen.

De directe kosten voor het terugsturen van de producten (onder andere de transport- en leveringskosten), indien de Consument beroep wenst te doen op het herroepingsrecht, dienen uitsluitend door hem te worden gedragen.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de retournering te weigeren van producten die zich niet langer in hun originele verpakkingseenheid bevinden of waarvan de originele verpakkingseenheid werd geopend wanneer deze opening niet nodig was, onder andere omdat de kenmerken van de verkochte producten op de originele verpakkingseenheid vermeld staan.

5.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor de Consument als de bestelde producten volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn (artikelen VI.53.3° van het Wetboek van economisch recht).

5.4 Modelformulier voor het herroepingsrecht

De Consument die zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen vóór het verstrijken van de bovenvermelde termijn, kan gebruik maken van ons contactformulier met vermelding van zijn naam, voornaam, datum en bestelnummer om de follow-up van het dossier te vereenvoudigen en mogelijk te maken.

5.5 Terugbetaling van de prijs in geval van het geldige uitoefenen van het herroepingsrecht

In geval van het geldig uitoefenen van het herroepingsrecht, zal het Bedrijf het bedrag van de betrokken factuur aan de Consument terugbetalen binnen 14 dagen na de dag waarop het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de beslissing om te herroepen.

Mogelijk kan Het Bedrijf de terugbetaling echter inhouden tot het de goederen heeft terugontvangen of tot de Consument het bewijs heeft geleverd dat deze producten zijn teruggestuurd (afhankelijk van wat het snelste is).

Het Bedrijf kan de oorspronkelijke gefactureerde waarde van de producten die niet door de Consument in zijn originele verpakkingseenheid zijn geretourneerd, aftrekken van het terug te betalen bedrag. Het Bedrijf zal echter deze producten ter beschikking houden in zijn magazijnen op het adres van zijn maatschappelijke zetel.

5.6 Overdracht van eigendom en risico

De eigendom van de producten alsmede het risico op verlies en beschadiging worden naar de Consument overgedragen wanneer hij of de door hem aangewezen derde de producten fysiek in bezit neemt, tenzij de Consument het initiatief heeft genomen om het transport zelf toe te vertrouwen aan een door hem ingezette transporteur.

5.7 Levertermijn

Tenzij het Bedrijf en de Consument anders zijn overeengekomen en behalve wat betreft de primeurwijnen, levert het Bedrijf de producten door het fysieke bezit aan de Consument over te dragen en dit gebeurt uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

In geval van tekortkoming aan de verplichting voor het Bedrijf om de producten te leveren op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de hierboven bedoelde termijn, heeft de Consument het recht om het contract te beëindigen tenzij het Bedrijf de levering heeft verricht binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is.

  1. DIVERSEN

6.1 Gebreken

Bij ontvangst van de goederen controleert de Klant de afwezigheid van zichtbare gebreken en de overeenkomstigheid van wat hij heeft gekocht (het voorwerp van de overeenkomst). Ieder zichtbaar gebrek of gebrek aan conformiteit dient meteen door de Klant aan het Bedrijf te worden betekend, anders vervallen de rechten. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Klant verleend op grond van de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mits deze Klant een Consument is, noch aan de rechten van de Klant verleend op grond van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, mits deze Klant geen Consument is. Alhoewel, in het tweede geval, wordt altijd aangenomen, dat het Bedrijf niet op de hoogte was van het verborgen gebrek, totdat het tegendeel is bewezen.

6.2 Toepasselijke wetgeving en rechterlijke bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op elk contract gesloten tussen het Bedrijf en een Klant.

Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd ingeval van geschil tussen het Bedrijf en de Klant, voor zover geen verplichte wettelijke bepalingen in de weg staan.